College stelt concept programmabegroting 2021-2024 vast

Voorlopige programmabegroting vanwege coronacrisis

Het college van B&W heeft de conceptprogrammabegroting 2021-2024 vastgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden. Deze begroting is bijzonder vanwege de coronacrisis die veel onzekerheid veroorzaakt. De financiële gevolgen van de crisis zijn nog niet bekend als de begroting in november wordt besproken en vastgesteld. Daarnaast zijn er nog veel onzekerheden over de inkomsten van het Rijk. Het college gaat dit jaar daarom, in een nauwe afstemming met de gemeenteraad, gefaseerd begroten.

De ‘begroting versie 1’ is een voorlopige begroting met zeer beperkte beleidswijzigingen. De voorjaarsnota 2020 en de meicirculaire 2020 zijn erin verwerkt en het lopende beleid kan hiermee uitgevoerd worden.

Aan de slag met ‘Een nieuwe toekomst voor Wageningen’
Parallel aan het opstellen van de programmabegroting loopt het traject “Een nieuwe toekomst voor Wageningen”. Wethouder financiën, Maud Hulshof: “De gevolgen van de coronacrisis zijn niet alleen groot voor de samenleving, maar zeker ook voor onze financiën. Het is niet te voorspellen welke impact de crisis op de diverse beleidsterreinen gaat hebben. Ook de organisatie staat onder druk door alle extra werk. Een ding is echter wel zeker; het kan niet anders dan dat we het tempo moeten bijstellen waarin we onze ambities willen realiseren of dat we zelfs onze ambities moeten herijken. Daarom gaan we aan de slag om onder andere de prioriteiten en financiën te bepalen. Dit doen we samen met de stad, raad en organisatie. Hiermee hoopt Wageningen sterker, duurzaam en groener en sociaal uit de coronacrisis te komen en de kansen te benutten die we ook zien in deze tijden.”

Op weg naar begroting 2021-2024 versie 2
Doel van het college is om een sluitende meerjarenbegroting 2021-2024 op te leveren. Dat is ook het uitgangspunt voor het traject ‘een nieuwe toekomst voor Wageningen’  Dit alles mondt uit in de begroting 2021-2024 versie 2. Deze wordt in samenspraak met de gemeenteraad opgesteld. De raad besluit hierover in het voorjaar van 2021.

Beroep op Rijk
In de begroting versie 2 staat de gemeente voor grote uitdagingen. Niet alleen vanwege de coronacrisis, maar ook omdat het tekort op het zogenaamde ‘sociale domein’ gestegen is. Driekwart van alle gemeenten kampt met hetzelfde probleem; een tekort op de uitvoering van de jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke ondersteuning. Daarom doet de gemeente samen met andere gemeenten een dringend beroep op het Rijk om gemeenten financieel in staat te stellen hun taken goed uit te voeren.

Behandeling gemeenteraad
Naar verwachting behandelt de gemeenteraad de ‘begroting versie 1’ tijdens de raadsvergadering van 9 november.

Meer lezen?
De conceptprogrammabegroting versie 1 is vanaf 18 september te vinden op www.wageningen.nl en in te zien bij de Bblthk, Stationsstraat 2, Wageningen.