College Wageningen stelt conceptbegroting 2020-2023 vast

Voorzieningen buiten schot bij miljoenenombuiging
 

Het college van B&W heeft de conceptprogrammabegroting 2020-2023 vastgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden. De begroting is gebaseerd op de kadernota 2019 en de Meicirculaire 2018. Om ervoor te zorgen dat de begroting een positief beeld voor de komende jaren heeft, moest het college keuzes moeten maken. Hiervoor heeft het college haar ambities uit het coalitieakkoord als leidraad gehanteerd. Daarbij staat ‘kwaliteit van leven’ steeds voorop.

 

Sociale, groene en duurzame stad

Wethouder financiën, Dennis Gudden: “Net als alle andere gemeenten moeten we stevige keuzes maken, omdat we minder geld krijgen van het Rijk dan nodig is. Daarbij kiezen we ervoor om die sociale, groene en duurzame stad te blijven die we zijn, onze basisvoorzieningen in stand te houden en juist die maatregelen te nemen die de minste impact op onze stad hebben. Daarbij willen we het beschikbare geld anders en beter uitgeven. Zo houden we onze financiële situatie voor de lange termijn gezond”.

 

Geld anders uitgeven

Het college vindt innovatie en het slim inzetten van (financiële) middelen van groot belang. Gedwongen door onder meer de Rijkskortingen is het college een paar jaar geleden gestart met het werken op een andere manier die tot betere zorg leidt die ook goedkoper is. Het college stelt voor om dat ook op andere terreinen te gaan doen. Zo kiest het bijvoorbeeld voor een andere invulling en financiering voor het onderhoud van wegen en voor minder personeelskosten van de gemeentelijke organisatie door minder tijdelijk (duur) personeel in te huren. Voor het sociaal domein wil het college doorgaan op de ingezette weg. Dat heeft in het verleden tot besparingen geleid. Door te (blijven) investeren in het voorkomen van (zware) ondersteuning en zorg wil het college ervoor zorgen dat de kosten op den duur daadwerkelijk dalen.

 

Kwaliteit van leven

Het college is ervan overtuigd dat het verbeteren van kwaliteit van leven van inwoners en het bereiken van duurzame gezonde financiën hand in hand kunnen gaan. Daarom kiest het college ervoor om niet te bezuinigen op de sociale en culturele voorzieningen, regelingen en de subsidies. Zij vormen het hart van Wageningen. Bblthk, Junushoff en subsidies voor scholen, Natuur- en Milieueducatie en 4 en 5 mei wil het college daarom ongemoeid laten. Net als de groene ambities, het klimaatbeleid en het stimuleren van fiets als vervoersmiddel. Om de voorzieningen en subsidies te redden, stelt het college voor om een aantal ambities minder snel uit te voeren.

 

Sterkste schouders

Om de activiteiten in de stad en de meest kwetsbare inwoners niet te raken, wil het college vanuit het ‘sterkste schouders’-principe ook een beroep doen op andere inwoners om een steentje bij te dragen door de ozb-lasten te verhogen. Het college vindt solidariteit een van de belangrijkste fundamenten van de stad. Daar staat tegenover dat het cultureel- en zorgaanbod overeind kan worden houden dat beschikbaar en toegankelijk is voor iedereen.

 

Behandeling gemeenteraad

Op 29 oktober vindt het  ‘rondetafelgesprek’ plaats over de concept programma-begroting en op 11 of 12 november het ‘opiniegesprek’. Op 25 of 26 november neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de begroting tijdens zijn vergadering.

 

Meer lezen?

De conceptprogrammabegroting is vanaf 11 oktober te vinden op www.wageningen.nl en in te zien bij de Bblthk.