Meest gestelde vragen + antwoorden

Waarom heeft de gemeente in 2015 gekozen voor invoering van precariobelasting kabels en leidingen per 1 januari 2016 ?

Een gemeente krijgt voor het uitoefenen van haar taken vanuit de rijksoverheid geld via het gemeentefonds en doeluitkeringen, haar overige inkomsten ‘moet’ de gemeente halen uit gemeentelijke heffingen.

Precariobelasting kabels en leidingen ‘vloeit in de algemene middelen’. De opbrengsten van deze belasting kan de gemeente voor al haar taken inzetten. Dit is anders bij bijvoorbeeld de rioolheffing en de afvalstoffenheffing, voor deze heffingen geldt dat maximaal de ‘uitvoeringskosten’ kunnen worden geheven en dat alle inkomsten uit deze heffingen ook weer moeten worden besteed aan onderhoud e.d. van riool of het inzamelen van huishoudelijk afval. Bijvoorbeeld het minima beleid kan niet uit de rioolheffing en afvalstoffenheffing worden betaald. Wel uit de precariobelasting. Destijds paste het invoeren van precariokabels en leidingen in de ‘inkomstenpolitiek’ van de gemeente Wageningen.

Wie heeft het besluit genomen tot het invoeren van de precariobelasting kabels en leidingen?

Het besluit tot het invoeren (en afschaffen) van een belasting of heffing ligt bij de gemeenteraad. (De gemeenteraad is een groep van gekozen volksvertegenwoordigers binnen een gemeente, iedere vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen) Op voorstel van Burgemeester en Wethouders heeft de gemeenteraad dit besluit genomen.

Wist de gemeente ten tijde van het invoeren van de precariobelasting kabels en leidingen dat deze op korte termijn zou worden afgeschaft?

In 2015 liep de discussie over het afschaffen van precariobelasting voor kabels en leidingen al jaren. Die discussie had nog wel jaren kunnen duren. Onderdeel van de discussie voor het afschaffen was ook een overgangsperiode van 10 jaar voor gemeenten die de belasting hadden ingevoerd. Uiteindelijk is dat 5 jaar geworden.

Waarom wordt de precariobelasting kabels en leidingen nog opgelegd hoewel het per 1 juli 2017 wettelijk is afgeschaft?

Precariobelasting kabels en leidingen wordt/werd door gemeenten opgelegd om inkomsten te verkrijgen. Deze inkomsten heeft de gemeente nodig om haar wettelijke taken uit te oefenen. Door direct per 1 juli 2017 de belasting af te schaffen zouden gemeenten in de problemen komen. Daarom heeft de wetgever een overgangsperiode van vijf jaar ingevoerd. Deze periode van vijf jaar, tot 1 januari 2022 geeft gemeenten de gelegenheid te onderzoeken op welke wijze zij na deze periode de inkomsten uit precariobelasting kunnen opvangen met andere inkomsten(belastingen).

Kan een burger aan wie precariokabels en leidingen wordt doorberekend hiertegen bezwaar aantekenen?

Nee. Alleen een belanghebbende/belastingplichtige kan bezwaar aantekenen tegen een aan hem/haar opgelegde aanslag. Nu het hier een aanslag opgelegd aan Vitens betreft staat hier voor een burger geen bezwaar tegen open (ook niet als Vitens deze aanslag doorberekend aan de burger). Alleen Vitens kan bezwaar aantekenen tegen de aanslag.

Kan een burger aan wie precariokabels en leidingen wordt doorberekend hiervoor kwijtschelding aanvragen?

Nee. Allereerst al niet omdat de aanslag niet aan de burger zelf is opgelegd, maar aan bijvoorbeeld Vitens die de aanslag slechts deels doorberekend, alleen de belastingplichtige/schuldige zelf kan kwijtschelding aanvragen.

Daarnaast staat er in de verordening precariobelasting kabels en leidingen (de regeling waarbij de belasting is ingevoerd en waarin alle voorwaarden zijn opgenomen die van belang zijn om het belastingbedrag te bepalen dat een individuele belastingplichtige moet betalen) dat bij de invordering van precariobelasting geen kwijtschelding wordt verleend (artikel 11).

Kunnen inwoners met een inkomen op bijstandsniveau de extra kosten op de drinkwaternota vergoed krijgen?

Het college van b&w wil de hogere drinkwaterrekening van Vitens compenseren voor inwoners met een inkomen op bijstandsniveau. Het werkt aan een voorstel om dit te regelen. De raad moet hierover nog een besluit nemen. Dat gebeurt naar verwachting dit voorjaar. Als dit doorgaat ontvangt iedereen die voor compensatie in aanmerking komt daarover bericht van de gemeente.

Vitens berekent door, doen alle andere belastingplichtigen dit ook?

Doordat de gemeente een aanslag precariobelasting kabels en leidingen oplegt, krijgt een organisatie aan wie een aanslag wordt opgelegd extra kosten. Deze extra kosten zal zij doorberekenen aan haar klanten (zoals een bakker zijn brood duurder zal moeten maken als de kosten voor meel of personeel hoger worden). Voor zover bekend hebben de andere belastingplichtigen voor de precariobelasting kabels en leidingen de extra kosten in de algemene kosten en daarmee de algemene prijzen voor al hun klanten (niet alleen de klanten in Wageningen) meegenomen.

Vitens kiest ervoor om de aanslag zoals opgelegd door de gemeente Wageningen alleen door te berekenen aan haar klanten binnen de gemeente Wageningen, zodat bijvoorbeeld klanten in Veenendaal, Rhenen en Renkum niet meebetalen aan de precariokabels en leidingen zoals opgelegd door de gemeente Wageningen.

Betreft de € 75,15 de doorbelasting van precariobelasting voor één jaar?

Nee, Vitens heeft besloten de precariobelasting voor de jaren 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020 door te berekenen in 2019 en 2020. Vijf jaar wordt dus in 2 jaar doorberekend. De € 75,15 betreft een bedrag dat is ingeschat voor 2 tot 2 ½ jaar, dit wordt in 2019 in rekening gebracht. In 2020 wordt dan de rest van de vijf jaar doorbelast. In 2021 zal dan alleen de precariobelasting voor alleen het jaar 2021 worden doorbelast. Over het door te berekenen bedrag moet Vitens btw rekenen, daarnaast bestaat het bedrag deels uit administratiekosten.

Wat als ik in de loop van 2019 ga verhuizen naar buiten de gemeente Wageningen?

Vitens berekent door per aansluiting, u betaalt mee aan de ‘precariobelasting’ tot het moment dat u de gemeente Wageningen verlaat. Stel u vertrekt op 31 maart 2019 uit Wageningen dan betaalt u (90/365*) * 75,15 = 18,53.
*90 is het aantal dagen van 1 januari tot en met 31 maart.

Wat als ik pas later in Wageningen ben komen wonen?

Vitens berekent door per aansluiting, u gaat pas aan de ‘precariobelasting’ meebetalen vanaf het moment dat u klant bent bij Vitens en inwoner van de gemeente Wageningen. Stel u komt per 1 april 2019 in Wageningen wonen, dan betaalt u in 2019 ((365-90*)/365) * 75,15 = 56,62
*90 is het aantal dagen van 1 januari tot en met 31 maart waarover u dan niet betaalt

Aan wie moet ik betalen?

Op uw rekening treft u een doorberekening aan van kosten (in dit geval precariobelasting) die Vitens bij u in rekening brengt. U moet deze ook aan Vitens betalen. Dit gaat via de voorschotnota. U betaalt aan Vitens.
De gemeente Wageningen heeft de aanslag precariobelasting aan Vitens opgelegd. Vitens moet aan de gemeente betalen. Zij heeft inmiddels al een aanslag betaald. Uw geld zal Vitens gebruiken om deze kosten te dekken.

Betaal ik minder als ik alleen woon of minder water verbruik ?

Nee. Vitens berekent door per aansluiting. Het aantal gebruikers, of de hoeveelheid verbruikt water is dan ook niet van belang. In sommige gevallen kan de doorberekening per aansluiting ‘voordelig voor u uitpakken’. Indien namelijk verschillende gezinnen en/of bedrijven gebruik maken van één aansluiting zal het bedrag slechts éénmaal in rekening worden gebracht.