Beter Bereikbaar Wageningen, voorstel om samen te werken met provincie

Burgemeester en wethouders (B&W) stellen de gemeenteraad voor om optimaal in te zetten op het inbrengen van de lokale, Wageningse belangen in het project Beter Bereikbaar Wageningen nu de provincie de regie heeft overgenomen. Dit kan, volgens B&W, door voor de 1e fase in te gaan op de uitnodiging van de provincie om samen te blijven werken in dit project.

De gemeenteraad beslist over welke rol de gemeente gaat spelen en ook over de eventuele inzet van gereserveerde financiën.

Overnemen regie door provincie

Op 3 juli 2017 heeft de gemeenteraad een besluit genomen in het project Beter Bereikbaar Wageningen. De raad stemde in met een weg over Campus, maar voerde aanpassingen door in het tracé ten opzichte van het voorstel van B&W. Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Gelderland hebben vervolgens laten weten het raadsbesluit niet kansrijk te vinden, voortvarend met dit dossier verder te willen en daarom de regie over te nemen van de gemeente.

Provinciale Staten (PS) hebben op 27 september ingestemd met het voornemen van Gedeputeerde Staten (GS) om de regie over te nemen.

Lokale belangen

B&W willen recht doen aan het besluit van de gemeenteraad door de inhoud van dit besluit in te brengen als lokale belangen. Dit betreft de volgende aspecten:

  • Dassenbos ontzien (door tracé zoveel mogelijk ten oosten ervan te realiseren)
  • Stiltegebied ontzien (door tracé zoveel mogelijk ten zuiden ervan te realiseren)
  • Aansluiting tracé op Nijenoord Allee realiseren ten oosten van de Dijkgraaf-flat
  • Tracégedeelte buiten de bebouwde kom 60 km/uur
  • Extra fietsverbinding Noordwest – Campus realiseren ten noorden van Dassenbos

Reikwijdte en Detailniveau

Wethouder Han ter Maat: 'We zijn (B&W) nog steeds verbolgen over het feit dat de provincie ons niet de tijd heeft gegeven om het raadsvoorstel te onderzoeken op haalbaarheid. De provincie heeft de gemeenteraad veel te snel en zonder overleg zijn bevoegdheden ontnomen. Daar komt nog bij dat de provincie net zoals wij als gemeente snelheid wilde maar door het ingrijpen wordt juist het tegenovergestelde bereikt. Maar het is nu een feit dat de provincie de regie heeft overgenomen en dat zij toewerken naar een inpassingsplan voor een weg over de Campus. De provincie heeft ons gevraagd om hierin samen op te trekken.

Wij stellen nu aan de gemeenteraad voor om die uitnodiging te accepteren voor de 1e fase in dit proces, te weten het opstellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Alleen op die manier kunnen wij vanaf het allereerste moment de Wageningse belangen optimaal inbrengen. Daarbij is het raadsbesluit van 3 juli 2017 het uitgangspunt voor ons.

We stellen voor om voor wat betreft de samenwerking ons nog niet vastleggen voor de rest van het proces en per fase te kijken wat er is gebeurd, wat dit betekent voor Wageningen en welke rol we dan als gemeente moeten pakken. Wij vinden dat we op die manier het beste de Wageningse belangen behartigen en dat op een transparante wijze doen voor zowel de stad als de provincie'.

B&W vinden daarnaast dat het gereserveerde budget beschikbaar moet blijven om, wanneer nodig, maatregelen te kunnen treffen die de leefbaarheid en/of de natuur ten goede komen. Tot slot is van B&W van mening dat het goed is om een Mobiliteitsconvenant op te stellen samen met de provincie en de lokale ondernemers. Beiden hebben aangegeven hieraan mee te willen werken. Door eerder beschikbaar gesteld geld hiervoor in te zetten, kan de gemeente dit nu voortvarend en actief oppakken.

De gemeenteraad moet nog instemmen met de voorstellen van het college; de eerste bespreking hierover wordt verwacht tijdens de Politieke Avond van 20 november aanstaande.