Uitleg Politieke Avond

De Politieke Avond bestaat uit drie delen:

  1. Parallelle sessies: in dit deel krijgen raadsleden de kans om informatie te krijgen van inwoners en portefeuillehouder in de zogenaamde rondetafelgesprekken. U kunt dus met raadsleden in gesprek gaan over een raadsvoorstel dat op de agenda staat. Ook vinden in het eerste gedeelte opiniegesprekken plaats. Daarin gaan raads- en steunleden met elkaar in debat met als doel de ander te overtuigen van hun voorlopige standpunten. Ook inventariseren ze of er plannen zijn om moties (voorstellen met bijvoorbeeld een verzoek aan het college) en amendementen in te dienen (wijzigingen op het voorgestelde besluit) en of deze op steun kunnen rekenen. Meerdere onderwerpen worden dan naast elkaar, in verschillende ruimtes, behandeld.
  2. De pauze: dit is een moment waarop u onderwerpen kunt bespreken die niet op de agenda staan en waar u de raadsleden op de hoogte kunt stellen van een initiatief.
  3. De besluitvormende vergadering (raadsvergadering): hier worden de definitieve standpunten bekend gemaakt, moties en amendementen behandeld en vindt de besluitvorming plaats. Hier staan overigens niet de onderwerpen op de agenda van dezelfde avond, maar die van twee weken geleden.

Hoe ga ik met de raad in gesprek?

Als u uw mening wilt geven over een onderwerp dat op de agenda staat, dan zijn daar de rondetafelgesprekken voor.

U neemt plaats aan de tafel met de raadsleden en steunfractieleden. U wordt gevraagd kort aan te geven of u positief tegenover het voorstel staat of dat u kritisch bent. En wat uw argumenten daarbij zijn. U gaat echt in gesprek met de raadsleden en steunfractieleden.

Het kan ook zijn dat u iets wilt inbrengen over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Daar gebruiken we de pauze voor, daarin vinden de zogenaamde statafelgesprekken plaats. U heeft dan alle tijd om het belang van uw onderwerp toe te lichten.

Wilt u de raadsleden op de hoogte stellen van een initiatief? Ook dat kan in de pauze.

Voor alle drie de gespreksvarianten geldt: wanneer u als groep of organisatie wilt deelnemen, geldt om praktische redenen een maximum van twee personen.

Moet ik me aanmelden als ik wil inspreken?

Als u wilt meepraten in een rondetafelgesprek, een statafelgesprek wilt voeren of een initiatief wilt melden, dan moet u zich uiterlijk om 9.00 uur op de dag van de Politieke Avond aanmelden. Stuur uw aanmelding naar: raadsgriffie@wageningen.nl Staat uw onderwerp niet op de agenda, dan is het belangrijk dat u op een half A4’tje uitlegt waarover u wilt praten. De raadsleden en steunfractieleden krijgen deze informatie per mail, zodat ze kunnen bekijken wie in de pauze naar welke statafel gaat.

Welke invloed kan ik als inwoner hebben?

Tijdens de rondetafelgesprekken vertelt u wat u van een raadsvoorstel vindt en wat uw argumenten zijn. U gaat met raadsleden en steunfractieleden  in gesprek. Het kan zijn dat uw bijdrage leidt tot een amendement (een wijziging op het voorgestelde besluit) of een motie  (een verzoek aan het college). Daarover wordt dan in de raadsvergadering twee of vier weken later gestemd. Raadsvoorstellen, amendementen en moties zijn openbaar. U kunt deze op de website http://wageningen.raadsinformatie.nl  inzien.

Voor een statafelgesprek of het melden van een initiatief is vooraf niet aan te geven hoe het verder gaat. Dit hangt ervan af of één of meer fracties uw verhaal willen oppakken. Een fractie kan via een motie aan het college vragen om iets met uw inbreng te doen. Maar het kan ook zijn dat u wordt voorgesteld om met de portefeuillehouder  (wethouder of burgemeester) of met een ambtenaar contact op te nemen.

Wat gebeurt er na het rondetafelgesprek?

Aansluitend aan het gesprek met u vindt een rondetafelgesprek plaats met alleen de portefeuillehouder (wethouder of burgemeester). U bent dan natuurlijk van harte welkom op de publieke tribune. Vervolgens zijn er dan opiniegesprekken: raadsleden maken bekend hoe ze over het onderwerp denken en of ze van plan zijn moties en amendementen in te dienen. Weer twee weken later komt het voorstel in de besluitvormende vergadering.

Thema’s van groot belang

Sommige onderwerpen zijn van zo’n groot belang voor de stad dat de gemeenteraad eerst input wil hebben van de inwoners. Daarvoor wordt een themabijeenkomst georganiseerd. Er ligt dan nog geen raadsvoorstel. U kunt tijdens deze bijeenkomst uw input geven. Daarna bereidt het college pas een raadsvoorstel voor. Als er een raadsvoorstel ligt, dan krijgt u opnieuw de gelegenheid daarover uw zegje te doen tijdens een rondetafelgesprek.

Geluidsopnames

Van de vergaderingen tijdens de Politieke Avonden worden geluidsopnames gemaakt die via internet te beluisteren zijn. Mocht u het niet prettig vinden dat u via internet te beluisteren bent dan kunt u er voor kiezen om (uitsluitend) schriftelijk te reageren. Wij plaatsen schriftelijke inspreekbijdragen op de website. Mocht u uw persoonlijke gegevens niet op de website willen, dan kunt u dit aangeven en anonimiseren wij uw bijdrage.

Beeldopnames

De raadsvergaderingen worden live uitgezonden via internet. Ook later zijn de vergaderingen terug te kijken. Mocht u liever niet in beeld komen, kies dan een plaats op de publieke tribune die wat verder af is gelegen van de tafels waar de raadsleden aan zitten.

Reglement van Orde voor de Politieke Avond van de gemeente Wageningen 2017

De procedures en overige gang van zaken met betrekking tot de Politieke Avonden die u hierboven hebt kunnen lezen, zijn in de vorm van regels vastgelegd in het door de gemeenteraad vastgestelde Reglement van Orde voor de Politieke Avond van de gemeente Wageningen 2017. Klik hier om kennis te nemen van dat Reglement van Orde.