Rekenkamer

De Rekenkamer van de gemeente Wageningen bestaat uit:

  • Adriaan Beenen (voorzitter)
  • Helma Lamers (lid)
  • Ruud van Druenen (lid)
  • De secretaris van de Rekenkamer is Ingrid Spoor.

De leden van de Rekenkamer en de secretaris hebben naast hun werkzaamheden voor de gemeente Wageningen ook nog enkele nevenfuncties.

Contact

De Rekenkamer is te bereiken via de secretaris, e-mail: imtspoor@gmail.com of via de griffie raadsgriffie@wageningen.nl

Nadere kennismaking

Adriaan Beenen (1970)

In 2019 ben ik begonnen bij de Rekenkamer, om een bijdrage te kunnen leverenaan het openbaar bestuur van het mooie Wageningen, waar ik zelf ook woon. Bij het werk van de rekenkamer staan voor mij twee zaken centraal: onze onafhankelijkheid en de bruikbaarheid van onze onderzoeken voor de gemeenteraad. dat betekent allereerst objectief en gedegen onderzoeken of het beleid van de gemeente effectief en efficient is. vervolgens is het van belang concrete mogelijkheden voor de raad in kaart te brengenom het beleid bij te kunnen sturen of te verbeteren (als daar aanleiding voor is). Ik breng daarvoor een gezonde constructief-kritische blik mee en 21 jaar ervaring met overheidsbeleid, onder meer met betrekking tot economische zaken, ruimtelijke ordening, overheidsfinanciën en internationale samenwerking. in het dagelijks leven werk ik bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Helma Lamers (1958)

Na de zomer van 2018 ben ik gestart als Lid van de Rekenkamer. Sinds 1999 woon ik in Wageningen. Ik heb altijd gewerkt in het terrein van het wonen in  functies als beleidsadviseur, onderzoeker of projectmanager. Zowel bij  gemeenten als bij woningcorporaties. Veelal gaat het hier om het vertalen van een sociale opgave in een fysieke opgave. Ik ben afgestudeerd in de sociale wetenschappen/stadsstudies. Momenteel werk ik bij een woningcorporatie in Apeldoorn. Hier houd ik me o.a. bezig met:

  • het in goede banen leiden van de extramuraliserings-opgave in buurten en wijk,
  • kwetsbare huishoudens,
  • overlast en leefbaarheid

Allemaal in nauwe samenwerking met gemeente, politie en zorgorganisaties. Ik vind het belangrijk een actieve bijdrage te leveren in mijn woonplaats. Daarom heb ik altijd de een of andere vorm van  vrijwilligerswerk gedaan. Niet hoogdravend maar gewoon  ‘hands ons’. Als lid van de Rekenkamer hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het openbaar bestuur.

Ruud van Druenen (1989)

Sinds oktober 2019 ben ik lid van de Rekenkamer Wageningen. Rekenkamerwerk brengt mijn voorliefde voor het doen van onderzoek en het werken in een politieke omgeving samen. Na het afronden van mijn studie politicologie ben ik als beleidsadviseur en onderzoeker werkzaam geweest op verschillende Haagse ministeries. Daar heb ik ervaren hoe belangrijk goede beleidsevaluatie is voor het vormgeven van doeltreffend en doelmatig beleid. Momenteel ben ik werkzaam als promovendus en docent bij het departement politicologie en bestuurskunde aan de Radboud Universiteit. Ik zie het als een mooie uitdaging om als lid van de Rekenkamer concreet bij te dragen aan het lerend vermogen van van het Wageningse lokale bestuur. Dit hoop ik te doen door vanuit een onafhankelijke positie aan de raad bruikbare informatie te verschaffen voor het vormen van nieuw en het aanpassen van bestaand beleid.

Ingrid Spoor (1962)

Met ingang van 1 januari 2021 ben ik secretaris van de Rekenkamer Wageningen. Daarnaast werk ik als secretaris/onderzoeker voor de rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand. Deze rekenkamercommissie werkt voor negen gemeenten t.w. Barneveld, Bunschoten, Bunnik, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Zeewolde. Voorheen heb ik gewerkt bij de rekenkamercommissie van de gemeente Veenendaal en als financieel adviseur bij Wageningen UR (voorheen DLO).

Ik woon al bijna 30 jaar in Bennekom op de grens van Wageningen en ik voel me betrokken bij de gemeente Wageningen, mede door mijn studie in de jaren 80 aan de Wageningen Universiteit.
Ik wil graag met het werk voor de Rekenkamer een bijdrage leveren aan het verbeteren van de uitvoering van het gemeentelijke Wageningse beleid. Dit wil ik doen vanuit een constructieve houding in overleg met raad, college en ambtenaren.

Taken en bevoegdheden

Sinds 1 januari 2006 zijn alle gemeenten verplicht een rekenkamer of rekenkamerfunctie te hebben. In Wageningen is sinds 2001 sprake van een rekenkamerfunctie. De taken en bevoegdheden zijn in elke gemeente geregeld in een plaatselijke verordening.
De rekenkamer heeft in het duale bestel de taak gekregen om de raad te ondersteunen bij zijn controlerende taak. Doel van die ondersteuning is een goede analyse en beoordeling van rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het bestuur van het college van burgemeester en wethouders.
In tegenstelling tot wat de naam suggereert, heeft het werk van de rekenkamer niet alleen te maken met de (controle op de) besteding van geld. Daarin heeft de accountant nadrukkelijk een rol. De doelstelling van de rekenkamer is gericht op het bevorderen van de doeltreffendheid, de doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk handelen en de publieke verantwoording daarover.
De rekenkamer is onafhankelijk en ondersteunt door middel van onderzoeken de controlerende taak van de gemeenteraad.

Onderzoeken

Verzoeken voor het verrichten van onderzoeken kunnen gedaan worden door de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en door inwoners van Wageningen. De rekenkamer bepaalt uiteindelijk zelf welke onderzoeken worden uitgevoerd. Onderzoeksrapporten worden met conclusies en aanbevelingen aangeboden aan de gemeenteraad. De raad kan daarover in gesprek gaan met het college van B&W om bijvoorbeeld afspraken te maken over mogelijke en gewenste verbeteringen.
Heeft u suggesties voor onderzoeken? Laat dat dan weten (met een toelichting) aan de secretaris. De rekenkamer weegt af of een onderwerp past binnen de doelstelling en of er voldoende bestuurlijk of maatschappelijk belang is.

Onderzoeksrapporten en raadsbrieven

Jaarverslagen rekenkamer

Archief

Bekijk het archief van rapportages van de rekenkamer.