Rekenkamer

De rekenkamer van de gemeente Wageningen bestaat uit:

  • Arie Teeuw (voorzitter)
  • Maartje Loncke
  • Renze van Houten
  • De secretaris van de rekenkamer is Paul Bosch.

De leden van de Rekenkamer en de secretaris hebben naast hun werkzaamheden voor de gemeente Wageningen ook nog enkele nevenfuncties.

Contact

De rekenkamer is te bereiken via de secretaris, e-mail: pboschgod@kpnmail.nl. of via de griffie, Ruud Regtvoort, tel. (0317) 49 24 07, of raadsgriffie@wageningen.nl

Nadere kennismaking

Arie Teeuw (1956)
Het is helemaal niet moeilijk om vrijwel elk onderzoek naar besturing en bedrijfsvoering uit te laten monden in een rapport over wat er níet goed is.
Maar de essentie van een rekenkamer of rekenkamercommissie is dat zij door onderzoek te doen raden, colleges en ambtelijke organisaties helpt te leren en te verbeteren.
Het rapport dat uit een onderzoek voortvloeit is dan ook alleen maar zinvol als het daartoe bijdraagt. Met 20 jaar ervaring als ambtenaar, raadslid, consultant en onderzoeker wil ik dan ook graag als lid van de Rekenkamer van Wageningen (sinds september 2010) bijdragen aan de verbetering van de besturing en bedrijfsvoering van de gemeente Wageningen.
De laatste jaren heb ik vooral bezuinigingsoperaties uitgevoerd waarbij de volle breedte van het gemeentelijk beleid in ogenschouw genomen diende te worden, en mij als (interim-)controller bezig gehouden met bedrijfsvoering in brede zin.

Maartje  Loncke (1971)
Ik ben sinds september 2010 lid van de Rekenkamer in Wageningen en heb als lid het doel om het beleid van mijn woongemeente Wageningen beter te leren kennen, daarover mee te denken en er mijn visie als buitenstaander over te geven. Ten tweede kan ik de ervaring die ik opdoe in de Rekenkamer gebruiken om mijn studenten te interesseren en te enthousiasmeren voor het werk bij de gemeente, doordat ik zo dicht bij de praktijk blijf. Ik werk namelijk als docent Organisatiekunde aan de Hoge School Arnhem en Nijmegen (HAN) en geef vakken zoals bedrijfskunde, verandermanagement en Politiek, Beleid en Overheid. Ik vind het belangrijk dat de Rekenkamer dicht bij de praktijk blijft en zich vooral richt op onderwerpen die spelen bij de burger en aanbevelingen doet, waardoor het beleid verbetert.

Renze van Houten (1967)
Sinds het voorjaar van 2014 zit ik in de Rekenkamer van de gemeente Wageningen. Dat vind ik - als inwoner van Wageningen - interessant werk. Het is belangrijk dat de gemeente haar beleid laat controleren op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid. Burgers hebben weinig aan beleid dat niet werkt, of veel te kostbaar is..
Mijn hele loopbaan werk ik op het grensvlak van bedrijfsleven en overheid, om overheden marktgerichter en bedrijfsmatiger te laten functioneren, en anderen te laten inzien dat de overheid met veel belanghebbenden rekening moet houden en niet als een "koekjesfabriek" kan functioneren. Vanaf 2007 deed ik dat als directeur van waterschap Aa en Maas in Den Bosch. En sinds maart 2015 als directeur van Waternet in Amsterdam.
Met deze werkervaring wil ik als lid van de Rekenkamer graag bijdragen aan goed en efficiënt beleid van de gemeente Wageningen.

Paul Bosch (1955)
Sinds 2004 werkzaam als secretaris/onderzoeker van de Rekenkamer Wageningen. Sindsdien heb ik onder andere ook gewerkt voor de Rekenkamercommissies van Rheden en van Doesburg, Rijnwaarden en Westervoort. Als sociaal geograaf/planoloog heb ik veel ervaring in stadvernieuwing, wijkgericht werken en opzetten en uitvoeren van toegepast beleidsonderzoek en evaluaties. Momenteel bij de gemeente Arnhem werkzaam als senior onderzoeksadviseur bij de afdeling Informatie. Een aantal jaren geleden heb ik voor het Ministerie van VROM de visitatie van de krachtwijk Hatert in Nijmegen verzorgd.
Ik vind het prettig om vanuit een onafhankelijke positie onderzoek te kunnen (laten) doen, de noodzakelijke ondersteuning te bieden voor het functioneren van de Rekenkamer en de raad van Wageningen te kunnen adviseren richting verbeteringen (beslist niet om "af te rekenen").
Dicht bij de politiek zonder er zelf deel van uit te maken; een aantrekkelijke positie.

Taken en bevoegdheden

Sinds 1 januari 2006 zijn alle gemeenten verplicht een rekenkamer of rekenkamerfunctie te hebben. In Wageningen is sinds 2001 sprake van een rekenkamerfunctie. De taken en bevoegdheden zijn in elke gemeente geregeld in een plaatselijke verordening.
De rekenkamer heeft in het duale bestel de taak gekregen om de raad te ondersteunen bij zijn controlerende taak. Doel van die ondersteuning is een goede analyse en beoordeling van rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het bestuur van het college van burgemeester en wethouders.
In tegenstelling tot wat de naam suggereert, heeft het werk van de rekenkamer niet alleen te maken met de (controle op de) besteding van geld. Daarin heeft de accountant nadrukkelijk een rol. De doelstelling van de rekenkamer is gericht op het bevorderen van de doeltreffendheid, de doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk handelen en de publieke verantwoording daarover.
De rekenkamer is onafhankelijk en ondersteunt door middel van onderzoeken de controlerende taak van de gemeenteraad.

Onderzoeken

Verzoeken voor het verrichten van onderzoeken kunnen gedaan worden door de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en door inwoners van Wageningen. De rekenkamer bepaalt uiteindelijk zelf welke onderzoeken worden uitgevoerd. Onderzoeksrapporten worden met conclusies en aanbevelingen aangeboden aan de gemeenteraad. De raad kan daarover in gesprek gaan met het college van B&W om bijvoorbeeld afspraken te maken over mogelijke en gewenste verbeteringen.
Heeft u suggesties voor onderzoeken? Laat dat dan weten (met een toelichting) aan de secretaris. De rekenkamer weegt af of een onderwerp past binnen de doelstelling en of er voldoende bestuurlijk of maatschappelijk belang is.

Onderzoeksrapporten en raadsbrieven

Jaarverslagen rekenkamer

Archief

Bekijk het archief van rapportages van de rekenkamer.

Uitgelicht