Griffie

De griffie ondersteunt de raad.

Deze steun krijgt op verschillende manieren vorm.

De griffie helpt de agendacommissie bij het samenstellen van de agenda's van vergaderingen, zorgt voor tijdige verspreiding van de stukken en verslaglegging. Daarnaast adviseert de griffie over de behandelwijze van onderwerpen en bemiddelt zij voor het geval raadsleden geholpen willen worden door medewerkers uit de ambtelijke organisatie. Kerntaak van de griffie is om mee te denken met de leden van raad. Daaronder valt het verlenen van adviezen, het ondersteunen van raads- en steunfractieleden en het begeleiden van de raad in zijn optreden naar buiten en naar het college van burgemeester en wethouders. Klik hier voor het jaarverslag 2020 van de raad en de griffie.

Klik hier voor de nevenfuncties van de raadsgriffier.

De griffie bestaat uit de volgende medewerkers:

Ellen Speet, raadsgriffier

Suzanne van Dijk, raadsadviseur en plv. raadsgriffier

Hanna Verhoeven, raadsadviseur en plv. raadsgriffier

Ikram Aliyat, griffiemedewerker

Alette van Meijeren, griffiemedewerker

Meepraten of informatie

U kunt bij de raadsgriffie terecht met allerlei vragen over de Politieke Avonden. Klik hier voor verdere uitleg over de Politieke Avond. Ook inspreken tijdens zo'n vergadering loopt via de griffie (aanmeldingen hiervoor uiterlijk om 09.00 uur op de dag van de Politieke Avond via email: raadsgriffie@wageningen.nl). Mocht u gebruik willen maken van het burgerinitiatief, dan kunt u bij de griffie te rade gaan. Wanneer u een brief voor de gemeenteraad heeft, dan kunt u die via de raadsgriffie laten versturen.

Wanneer u de griffie wilt bereiken, kan dat per email: raadsgriffie@wageningen.nl of per telefoon (0317) 49 24 07.