Wet openbaarheid van bestuur (WOB)

U kunt de gemeente vragen om bestuurlijke informatie. Dit komt voort uit de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De gemeente is niet verplicht om alle informatie openbaar te maken. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld documenten:

 • die over de staatsveiligheid gaan
 • waardoor de koning en regering in gevaar komen
 • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
 • waarin informatie staat over het privéleven van anderen (Wet bescherming persoonsgegevens)

Ook kan de gemeente om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • opsporing en vervolging van strafbare feiten
 • inspectie, controle en toezicht door de overheid
 • voorkennis voorkomen bij de aanvrager

Het verzoek richt u aan burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk (per post). U hoeft niet te laten weten waarom u de informatie wilt hebben.

De gemeente laat binnen 4 weken, nadat zij uw verzoek heeft ontvangen, van zich horen. Deze periode kan nog een keer verlengd worden met 4 weken.

U geeft in uw verzoek aan:

 • over welk onderwerp u informatie wilt hebben
 • welke documenten u wilt bekijken
 • op welke manier u de informatie wilt bekijken of ontvangen

De gemeente geeft de informatie op de volgende manieren:

 • u kunt een kopie krijgen (a 0,42 per kopie)
 • u mag het document komen bekijken
 • documenten die digitaal beschikbaar zijn en zonder aanpassingen (zoals het anonimiseren van privacygevoelige informatie) in hun geheel verstrekt kunnen worden, kunt per e-mail ontvangen