Privacyverklaring

De gemeente Wageningen en uw privacy

Binnen de gemeente Wageningen wordt gewerkt met persoonsgegevens van inwoners, klanten, medewerkers en (keten)partners. Deze betrokken personen moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig en veilig met hun persoonsgegevens omgaat. Gelet op telkens veranderende (technologische) ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds verder digitaliserende overheid, vindt de gemeente het belangrijk om haar maatregelen op het gebied van privacy regelmatig te beoordelen en waar nodig bij te stellen. Op die manier blijft de impact op de persoonlijke levenssfeer van betrokken personen zo klein mogelijk.

De gemeente heeft samen met het Startpunt veel aandacht voor de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens. De regels voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het Beleid privacy & informatieveiligheid waar de gemeente verantwoordelijk voor is, zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Persoonsgegevens en andere specifieke wetgeving. Denk bijvoorbeeld aan: de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Jeugdwet en de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer.

Op deze pagina vindt u algemene informatie over hoe de gemeente Wageningen omgaat met uw persoonsgegevens. U vindt de uitgangspunten van de gemeente, waarom de gemeente uw gegevens nodig heeft en welke rechten u heeft op het gebied van privacy. U kunt hier ook lezen wat u kunt doen als u vragen heeft.

Belangrijke begrippen

 • Betrokkenen
  Onder betrokkene wordt verstaan de persoon waar de gegevens over gaan. Als uw naam, adres en geboortedatum door de gemeente worden verwerkt, dan bent u de betrokkene. De gegevens gaan immers over u.

   
 • Persoonsgegevens
  Persoonsgegevens zijn alle gegevens waaraan je een mens als individu kunt herkennen. Het gaat hierbij om ieder gegeven dat te herleiden is tot een bepaald persoon (denk bijvoorbeeld aan: naam, adres, geboortedatum). In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’. Dit zijn persoonsgegevens die door de wet (maar ook door de gemeente zelf) extra bescherming krijgen. Bijzondere persoonsgegevens zijn onder andere gegevens over: etnische afkomst, godsdienst, politieke voorkeur, seksuele geaardheid, gezondheid en ras.

   
 • Datalekken
  Er is sprake van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van mensen die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. Bijvoorbeeld als u een brief van de gemeente ontvangt die eigenlijk voor iemand anders bedoel is. Ook kan het voorkomen dat persoonsgegevens gestolen worden of dat gegevens op straat komen te liggen door een menselijke of technische fout. In alle gevallen is het belangrijk dat het datalek zo snel mogelijk bekend wordt bij de gemeente (privacy@wageningen.nl).

Uitgangspunten

De gemeente gaat op een veilige manier met uw persoonsgegevens om en respecteert uw privacy. De gemeente houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

 • Rechtmatigheid en behoorlijkheid.
  Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de relevante wetten en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

   
 • Transparantie
  U wordt geïnformeerd over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente. Bijvoorbeeld via een brief, via de website, of via het aanvraagformulier dat u invult. Ook kan het zijn dat u een foldertje ontvangt met daarin informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u in het Register van Verwerkingsactiviteiten gemeente Wageningen per taak van de gemeente terugvinden welke persoonsgegevens worden gebruikt. Uw gegevens worden bovendien enkel uitgewisseld met andere organisaties als u hiervan op de hoogte bent óf als er sprake is van een onveilige situatie voor u of uw omgeving en het onmogelijk is om u vooraf te informeren. 

   
 • Doelbinding
  Persoonsgegevens worden alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen verzameld en gebruikt. In het Register van Verwerkingsactiviteiten gemeente Wageningen vindt u de doelen terug van enkele belangrijke taken.
   
 • Dataminimalisatie
  Alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de beschreven taken worden gebruikt. Waar mogelijk worden u persoonsgegevens zo min mogelijk of zelfs helemaal niet gebruikt.
   
 • Bewaartermijn
  Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn voor het uitvoeren van onze gemeentelijke taken of om wettelijke verplichtingen na te komen.
   
 • Integriteit en vertrouwelijkheid
  Er wordt zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan met persoonsgegevens. Zo worden persoonsgegevens alleen gebruikt door personen met een geheimhoudingsplicht. Daarnaast zorgt de gemeente voor een passende beveiliging van persoonsgegevens.
   
 • Delen met anderen (derden)
  Persoonsgegevens worden niet zomaar uitgewisseld. Uw gegevens worden uitsluitend met andere organisaties gedeeld als dit nodig is om kunnen te voldoen aan onze gemeentelijke taken of aan wettelijke verplichtingen.

   
 • Subsidiariteit & Proportionaliteit
  subsidiariteit: De inbreuk op uw privacy moet op de minst ingrijpende manier of met de minst ingrijpende middelen plaatsvinden. Het beoogde doel dient op de -voor u- minst ingrijpende manier te worden bereikt.
  Proportionaliteit: De inbreuk die wordt gemaakt op uw privacy moet in verhouding staan tot het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken. Wij maken dus een afweging tussen uw belangen en het beoogde doel.

   
 • Beveiliging
  De gemeente Wageningen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Of heeft u aanwijzingen van misbruik of van een datalek? Neem dan contact op via privacy@wageningen.nl.

Waarom heeft de gemeente Wageningen uw gegevens nodig?

Uw persoonsgegevens worden verzamelen, geregistreerd en gebruikt om aan u de juiste diensten of producten te kunnen leveren of om deze diensten en producten te kunnen verbeteren. Ook in het kader van onze handhavende taken kan de gemeente gegevens van u vastleggen en uitwisselen.  

De werkprocessen waarin persoonsgegevens worden gebruikt staan beschreven in het Register van Verwerkingsactiviteiten gemeente Wageningen. In dit register is vastgelegd welke persoonsgegevens worden gebruikt en voor welke doeleinden zij worden ingezet.

Hoe komt de gemeente aan uw gegevens?

Meestal geeft u zelf uw gegevens aan de gemeente, omdat die gegevens nodig zijn om u verder te kunnen helpen. De gegevens verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website, telefonisch, per mail of via DigiD. Daarnaast is in de wet geregeld dat gemeenten in sommige gevallen landelijke informatiesystemen mogen raadplegen, bijvoorbeeld de Basisregistratie Personen. Soms ontvangt de gemeente Wageningen persoonsgegevens van andere partijen. Ook komt het soms voor dat de gemeente persoonsgegevens uitwisselt met andere partijen.

Uw rechten

U heeft verschillende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Deze rechten worden ook wel de rechten van betrokkenen genoemd:

 • Recht op informatie
  U heeft het recht om aan ons te vragen of uw persoonsgegevens worden gebruikt.
   
 • Inzagerecht
  U heeft de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, uw gegevens worden gebruikt.
   
 • Correctierecht
  Als de gegevens die wij over u verwerken niet kloppen, dan kunt u bij ons een verzoek indienen om dit te corrigeren.
   
 • Recht van verzet
  U heeft het recht ons te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
   
 • Recht om vergeten te worden
  In gevallen waar u toestemming heeft gegeven aan de gemeente om uw gegevens te gebruiken, heeft u het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.
   
 • Recht op bezwaar
  U heeft het recht om bezwaar aan te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. De gemeente zal uw recht op bezwaar inwilligen, tenzij de gemeente zwaarwegende gerechtvaardigde gronden heeft om uw gegevens toch te moeten gebruiken.
   
 • Recht om een klacht in te dienen
  U heeft het recht om een klacht in te dienen als u vindt dat er niet zorgvuldig is omgegaan met uw gegevens. U kunt hiervoor gebruik maken van onze klachtenregeling. Deze kunt u hier vinden.

Indienen van verzoek

Als u een beroep wilt doen op één of meerdere van uw privacyrechten, dan geldt het volgende:

 • U kunt uw verzoek schriftelijk indienen (per brief) bij gemeente Wageningen.
  Stuur uw brief naar: Gemeente Wageningen, Postbus 1, 6700 AA Wageningen.
  In het kader van uw verzoek kan het nodig zijn contact met u op te nemen. Wij vragen u dan ook uw contactinformatie (telefoonnummer of e-mailadres) in het verzoek toe te voegen.  

   
 • Voordat wij uw verzoek in behandeling kunnen nemen, is het noodzakelijk om uw identiteit vast te stellen. U moet zich kunnen legitimeren bij de balie van gemeente Wageningen.
   
 • Wij behandelen uw verzoek binnen één maand. Is uw aanvraag complex? Dan hebben wij nog twee maanden extra.
   
 • Als uw verzoek niet (voldoende) wordt opgevolgd bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken bij de gemeente, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Heeft u een datalek ontdekt?

Heeft u via de website toegang tot vertrouwelijke gegevens (zoals persoonsgegevens) die niet voor u bestemd zijn? Of zijn er documenten met persoonsgegevens naar u verzonden die een andere persoon betreffen?

Functionaris voor de Gegevensbescherming

Gemeente Wageningen heeft twee functionarissen gegevensbescherming in dienst om te waarborgen dat er goed met persoonsgegevens wordt omgegaan. Komt u er niet uit of heeft u vragen betreffende uw privacy? Stuur dan een bericht aan onze functionarissen gegevensbescherming via FG@wageningen.nl.

Beleid informatieveiligheid & privacy

Welke maatregelen worden genomen en welke beleidskeuzes worden gemaakt om uw persoonsgegevens te beschermen, staat beschreven in ons beleid informatieveiligheid en privacy. Dit beleid is van toepassing op al uw gegevens binnen onze organisatie.

Meer informatie

Wilt u meer algemene informatie over privacy kijk dan op de website van de Autoriteit persoonsgegevens of neem contact op via privacy@wageningen.nl.