Klachtenregeling

U kunt gebruik maken van de klachtenregeling, wanneer u niet tevreden bent met het handelen van ambtenaren en/of bestuurders van de gemeente Wageningen. Als u bijvoorbeeld tijdens een gesprek onbehoorlijk bent behandeld of u krijgt geen antwoord op uw brief. Een klacht gaat altijd over gedrag.

De regeling is niet bedoeld om besluiten juridisch aan te vechten, daarvoor geldt de bezwaarschriftprocedure  Ook is deze klachtenregeling niet bedoeld voor kritiek op het gemeentelijk beleid in het algemeen, bijvoorbeeld het parkeerbeleid. De uitvoering van het gemeentelijk beleid is namelijk niet aan u persoonlijk gericht, maar aan alle bewoners. Daarom is een melding over bijvoorbeeld een losliggende stoeptegel ook geen klacht in de zin van deze regeling. Zie daarvoor 'meldingen'.

Een klacht kunt u het beste zo snel mogelijk indienen, maar in ieder geval binnen een jaar na het voorval waarover u zich wilt beklagen. Dan ligt het voorval nog vers in het geheugen en kan mogelijk de lucht snel worden geklaard. U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtencoördinator van de gemeente. De klachtencoördinator is uw contactpersoon en kan u, wanneer u hier prijs op stelt, helpen bij de omschrijving van uw klacht. De klachtencoördinator behandelt de klacht niet zelf, maar stuurt ze door naar de klachtbehandelaars. Uw klacht wordt nooit behandeld door een persoon die bij de klacht betrokken is.

Heeft u een klacht, vertel het ons! We worden er allemaal beter van!

Procedure

U wordt uitgenodigd op het gemeentehuis om uw klacht mondeling toe te lichten. Indien u dat wenst kunt u ook telefonisch gehoord worden. Daarna ontvangt u schriftelijk de resultaten van het onderzoek naar de klacht, het oordeel en de eventuele maatregelen die zijn getroffen om herhaling in de toekomst te voorkomen. De klacht dient uiterlijk binnen 6 weken na indiening afgehandeld te zijn. Deze termijn mag eenmaal worden verlengd met 4 weken.

Nationale Ombudsman

Bent u het niet eens met de manier waarop we uw klacht hebben afgehandeld? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman. Postbus 93122, 2509 AC, Den Haag, telefoonnummer: (070) 356 35 63.  Maar u moet dus wel eerst uw klacht aan de gemeente voorleggen. De Nationale Ombudsman is onafhankelijk van de gemeente. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Nationale Ombudsman:

Regelgeving:

Contact

Neemt u gerust contact op met de klachtencoördinatoren van de gemeente Wageningen. Met sociale klachten (zoals over bijstand, schuldhulp, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, jeugdzorg) dhr. J. Athmer, tel. (0317) 49 29 11 en voor alle andere klachten dhr M. Rétei, tel. (0317) 49 29 11.