Inzage projectbesluit

De gemeenteraad kan besluiten een (bouw)project van "gemeentelijk belang" te realiseren. Dit betekent dat de gemeente over dit project een beslissing mag nemen (en niet de provincie of het rijk). Met een zogeheten projectbesluit kan de gemeenteraad een omgevingsvergunning voor het bouwen (vroeger de bouwvergunning verlenen zonder een wijziging van het bestemmingsplan te hoeven afwachten.

De gemeenteraad maakt een voorlopig besluit, het zogenoemde ontwerpbesluit, dat in digitale vorm bekend wordt gemaakt op de website van de gemeente. Daarnaast wordt het aangekondigd in de Staatscourant. U kunt het ontwerpbesluit inzien en hierop schriftelijk, mondeling of digitaal reageren. Het staat iedereen vrij om het ontwerpprojectbesluit in te zien en daarop te reageren. Nadat de inzagetermijn is afgelopen, stelt de gemeenteraad het projectbesluit vast. Zij maakt dit opnieuw in digitale vorm bekend op de website en via een publicatie in de Staatscourant. Had u eerder al gereageerd op het voorlopige besluit, dan stuurt de gemeenteraad u persoonlijk bericht over het projectbesluit. In dit stadium is het voor degenen die een reactie hebben ingestuurd nog mogelijk om in beroep te gaan. U kunt dit doen bij de Rechtbank. Tegen de beslissing van de Rechtbank staat hoger beroep open bij de Raad van State.

Binnen één jaar nadat de beroepstermijn is verlopen moet de gemeenteraad een ontwerp voor een (nieuw) bestemmingsplan opstellen waarin rekening wordt gehouden met het projectbesluit.
U kunt het (ontwerp)bestemmingsplan inzien op de website en in het gemeentehuis. Uw reactie kunt u richten aan de gemeente.

Kijk voor meer informatie op Omgevingsloket online