Bezwaarschrift indienen

Bezwaar

Let op! De onderstaande procedure geldt niet bij bezwaarschriften bij belastingen. Kijk daarvoor op de pagina Bezwaarschrfit belastingen indienen.

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen een bezwaarschrift indienen. Dat bestuursorgaan is in de meeste gevallen het college van burgemeester en wethouders en in sommige gevallen de burgemeester of de gemeenteraad. U kunt dat doen binnen zes weken na de datum waarop het besluit naar u is verzonden. Die verzenddatum vindt u op het besluit. Als u na zes weken een bezwaar indient, kan uw bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard, dat wil zeggen dat uw bezwaarschrift niet meer in behandeling wordt genomen en het besluit waar u bezwaar tegen heeft definitief vaststaat.
    
In het bezwaarschrift moet tenminste het volgende staan:

  1. uw naam en adres;
  2. de datum waarop u het bezwaarschrift indient;
  3. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (die omschrijving staat meestal boven het besluit of in het vakje ‘onderwerp’ rechts boven aan de brief waarin het besluit staat);
  4. de redenen waarom u bezwaar maakt tegen het besluit, dus waarom u het niet eens bent met het besluit;
  5. uw handtekening onderaan het bezwaarschrift.

U richt het bezwaarschrift aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het postadres is:

Postbus 1
6700 AA Wageningen.

U kunt ook digitaal bezwaar maken via de link die links bovenaan deze pagina staat. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Klik op de link voor de precieze voorwaarden. 

Nadat u bezwaar heeft gemaakt, legt de gemeente uw bezwaarschrift voor advies voor aan de onafhankelijke bezwarencommissie van de gemeente Wageningen. Onderdeel van de advisering is een hoorzitting bij de commissie, waarvan bij uitzondering kan worden afgezien. Over de hoorzitting ontvangt u bericht van de secretaris van de commissie zodra u het bezwaarschrift heeft ingediend. De bezwarencommissie brengt vervolgens advies uit over uw bezwaren. 

Naar aanleiding van uw bezwaren en het advies van de bezwarencommissie zal het bestuursorgaan het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt moeten heroverwegen en een nieuw besluit moeten nemen. Dit gebeurt in de regel binnen twaalf weken nadat het bezwaarschrift is ingediend. Deze termijn kan als dat nodig is met zes weken worden uitgesteld (verdaagd). U krijgt hiervan dan bericht. Het duurt dus maximaal achttien weken.

Als u het met de nieuwe beslissing niet eens bent, kunt u beroep instellen bij de rechtbank in Arnhem. Hierover ontvangt u bericht bij de beslissing op het bezwaarschrift.


Voorlopige voorziening

Als u bezwaar heeft gemaakt, kunt u tevens een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem indienen. Hierbij kunt u vragen het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt voorlopig niet in werking te laten treden (schorsen). U kunt ook een andere maatregel vragen ten aanzien van het besluit waartegen bezwaar is gemaakt. Een voorlopige voorziening wordt toegewezen als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 

Het adres waar u het verzoek heen kunt sturen is:
    
    Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland 
    Afdeling Bestuursrecht 
    Postbus 9030
    6800 EM  Arnhem
    
Voor het indienen van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet u griffierechten betalen. Als particulier bent u een lager bedrag verschuldigd dan als bedrijf, stichting en dergelijke. De bedragen vindt u op de website "de Rechtspraak".U ontvangt voor de betaling van de rechten een acceptgiro van de rechtbank.

Nadat u heeft betaald, wordt u op korte termijn uitgenodigd voor de behandeling van uw verzoek tijdens een zitting van de voorzieningenrechter van de rechtbank.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij genoemde rechtbank via de website "de Rechtspraak". Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de site voor de precieze voorwaarden. 


Rechtstreeks beroep

Nadat het bestuursorgaan een beslissing op uw bezwaarschrift heeft genomen, kunt u tegen deze beslissing beroep instellen bij de rechtbank. Onder bepaalde voorwaarden kan de bezwaarschriftprocedure echter worden overgeslagen en kunt u rechtstreeks bij de rechtbank beroep instellen. Het bestuursorgaan moet daar wel mee instemmen. Ook dan moet u eerst een bezwaarschrift indienen, maar daarin verzoekt u het bestuursorgaan het bezwaarschrift bij de rechtbank als beroepschrift te laten behandelen. Als het bestuursorgaan met uw verzoek instemt, zendt het uw bezwaarschrift door naar de rechtbank.

Net als bij het indienen van een bezwaarschrift kunt u tegelijkertijd met het indienen van een verzoek om rechtstreeks beroep tevens een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter vragen (zie voor meer informatie over de procedure hierboven onder “Voorlopige voorziening”).

Voor het behandelen van uw bezwaarschrift als rechtstreeks beroepschrift bij de rechtbank zijn dezelfde kosten verschuldigd als voor het indienen van een voorlopige voorziening bij de rechtbank.


Vertegenwoordiging door een gemachtigde

Bij het maken van het bezwaar, het verzoeken om een voorlopige voorziening, of wanneer uw bezwaarschrift rechtstreeks als beroepschrift door de rechtbank wordt behandeld, kunt u zich altijd door een gemachtigde (bijvoorbeeld een advocaat) laten vertegenwoordigen. De kosten hiervan zijn in principe voor uw eigen rekening.


Meer informatie

Mocht het u nog niet helemaal duidelijk zijn, of wilt u meer informatie over deze procedure, dan kunt u contact opnemen met de medewerker die uw zaak in behandeling heeft. Deze vindt u bovenaan in het besluit waartegen u bezwaar wilt maken, onder “behandeld door”.