Aansprakelijkheidsstelling gemeente

 

De gemeente kan verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan derden. De gemeente is in principe pas aansprakelijk indien sprake is van schuld c.q. verwijtbaarheid aan de zijde van de gemeente. Dit houdt in dat de gemeente aantoonbaar in gebreke is gebleven.
Steeds hangt het af van alle omstandigheden van het (schade-)geval of de gemeente aansprakelijk is voor door weggebruikers geleden schade. De gemeente als wegbeheerder moet ervoor zorgen dat een weg zodanig is ingericht dat bij normaal gebruik de veiligheid van de normale weggebruiker niet in gevaar wordt gebracht. Van de weggebruiker mag worden verwacht dat deze de nodige voorzichtigheid in acht neemt en zich aanpast aan de plaatselijke, feitelijke omstandigheden.

Deze aansprakelijkheid geldt overigens niet alleen voor de kwaliteit van het onderhoud van gemeentelijke objecten in de leefomgeving (wegen, pleinen, openbaar groen, bouwwerken e.d.), maar ook bijvoorbeeld voor schade die voortkomt uit gemeentelijk handelen (schade aan voertuigen van derden veroorzaakt door gemeentelijke voertuigen, rechtsplicht geschonden, onzorgvuldig handelen, wanprestatie e.d.).

Een schadeclaim moet schriftelijk worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders. De gemeente beoordeelt in eerste instantie uw claim. Indien naar oordeel van de gemeente inderdaad sprake is van schade door gemeentelijk optreden, dan worden uw kosten vergoed.

Voorwaarden

De aansprakelijkheid van de gemeente geldt voor verschillende soorten schade. Bijvoorbeeld bij schade door de kwaliteit van het onderhoud aan:

 • gemeentelijke gebouwen
 • gemeentelijke wegen, pleinen of openbaar groen

Schade kan ook zijn veroorzaakt door nalatigheid van een aannemer die in opdracht van de gemeente werkzaamheden heeft uitgevoerd. Dan ligt de aansprakelijkheid bij die aannemer. Denk aan een opspattende steen tegen uw auto bij het maaien of een tak op uw auto of in uw tuin bij het snoeien.

Aanvraag

U moet uw schadeclaim schriftelijk indienen bij de gemeente. De gemeente beoordeelt zelf uw claim. Is de gemeente van mening dat er inderdaad sprake is van schade door gemeentelijk optreden, dan worden uw kosten vergoed.

Uw schadeclaim kunt u indienen via:
Gemeente Wageningen
T.a.v. College van B&W
Postbus 1
6700 AA Wageningen

Aanpak

U stuurt de volgende gegevens op:

 • datum en tijdstip van het voorval
 • de precieze plek waar het gebeurde
 • een bewijs van de opgelopen schade (zoals een rekening van de reparatie)
 • verklaring van het voorval, waarin u uitlegt hoe de schade ontstond (zoals een proces-verbaal van de politie bij een ongeluk)
 • eventueel een getuigenverklaring
 • eventueel foto's van de situatie
 • uw naam en adres
 • uw telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent
 • uw e-mailadres

Als u het niet eens bent met de beslissing

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u de zaak voor de rechter brengen. Voor nadere informatie kunt u terecht bij het Juridisch Loket.