Rekenkamer

De rekenkamer van de gemeente Wageningen bestaat uit:

  • Arie Teeuw (voorzitter)
  • Helma Lamers
  • De secretaris van de rekenkamer is Paul Bosch.

De leden van de Rekenkamer en de secretaris hebben naast hun werkzaamheden voor de gemeente Wageningen ook nog enkele nevenfuncties.

Contact

De rekenkamer is te bereiken via de secretaris, e-mail: pboschgod@kpnmail.nl. of via de griffie, Ruud Regtvoort, tel. (0317) 49 24 07, of raadsgriffie@wageningen.nl

Nadere kennismaking

Arie Teeuw (1956)
Het is helemaal niet moeilijk om vrijwel elk onderzoek naar besturing en bedrijfsvoering uit te laten monden in een rapport over wat er níet goed is.
Maar de essentie van een rekenkamer of rekenkamercommissie is dat zij door onderzoek te doen raden, colleges en ambtelijke organisaties helpt te leren en te verbeteren.
Het rapport dat uit een onderzoek voortvloeit is dan ook alleen maar zinvol als het daartoe bijdraagt. Met 20 jaar ervaring als ambtenaar, raadslid, consultant en onderzoeker wil ik dan ook graag als lid van de Rekenkamer van Wageningen (sinds september 2010) bijdragen aan de verbetering van de besturing en bedrijfsvoering van de gemeente Wageningen.
De laatste jaren heb ik vooral bezuinigingsoperaties uitgevoerd waarbij de volle breedte van het gemeentelijk beleid in ogenschouw genomen diende te worden, en mij als (interim-)controller bezig gehouden met bedrijfsvoering in brede zin.

Helma Lamers (1958)
Na de zomer van 2018 ben ik gestart als Lid van de Rekenkamer. Sinds 1999 woon ik in Wageningen. Ik heb altijd gewerkt in het terrein van het wonen in  functies als beleidsadviseur, onderzoeker of projectmanager. Zowel bij  gemeenten als bij woningcorporaties. Veelal gaat het hier om het vertalen van een sociale opgave in een fysieke opgave. Ik ben afgestudeerd in de sociale wetenschappen/stadsstudies. Momenteel werk ik bij een woningcorporatie in Apeldoorn. Hier houd ik me o.a. bezig met:

  • het in goede banen leiden van de extramuraliserings-opgave in buurten en wijk,
  • kwetsbare huishoudens,
  • overlast en leefbaarheid

Allemaal in nauwe samenwerking met gemeente, politie en zorgorganisaties. Ik vind het belangrijk een actieve bijdrage te leveren in mijn woonplaats. Daarom heb ik altijd de een of andere vorm van  vrijwilligerswerk gedaan. Niet hoogdravend maar gewoon  ‘hands ons’. Als lid van de Rekenkamer hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het openbaar bestuur .

Paul Bosch (1955)
Sinds 2004 werkzaam als secretaris/onderzoeker van de Rekenkamer Wageningen. Sindsdien heb ik onder andere ook gewerkt voor de Rekenkamercommissies van Rheden en van Doesburg, Rijnwaarden en Westervoort. Als sociaal geograaf/planoloog heb ik veel ervaring in stadvernieuwing, wijkgericht werken en opzetten en uitvoeren van toegepast beleidsonderzoek en evaluaties. Bij de gemeente Arnhem heb ik onder andere gewerkt voor de afdeling Onderzoek & Statistiek, de afdelingen Beleidszaken en Strategie van de diensten Sociale Zaken en Inwonerszaken en de afdeling Informatievoorziening. In nagenoeg alle functies als onderzoeker of onderzoeksadviseur. Een aantal jaren geleden heb ik voor het Ministerie van VROM de visitatie van de krachtwijk Hatert in Nijmegen verzorgd (Vogelaarwijken). Momenteel werk ik bij de gemeente Arnhem als secretaris-onderzoeker van de Rekenkamer Arnhem.
Ik vind het prettig om vanuit een onafhankelijke positie onderzoek te kunnen (laten) doen, de noodzakelijke ondersteuning te bieden voor het functioneren van de Rekenkamer en de raad van Wageningen en de organisatie te kunnen adviseren richting verbeteringen (beslist niet om "af te rekenen").
Dicht bij de politiek zonder er zelf deel van uit te maken.

Taken en bevoegdheden

Sinds 1 januari 2006 zijn alle gemeenten verplicht een rekenkamer of rekenkamerfunctie te hebben. In Wageningen is sinds 2001 sprake van een rekenkamerfunctie. De taken en bevoegdheden zijn in elke gemeente geregeld in een plaatselijke verordening.
De rekenkamer heeft in het duale bestel de taak gekregen om de raad te ondersteunen bij zijn controlerende taak. Doel van die ondersteuning is een goede analyse en beoordeling van rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het bestuur van het college van burgemeester en wethouders.
In tegenstelling tot wat de naam suggereert, heeft het werk van de rekenkamer niet alleen te maken met de (controle op de) besteding van geld. Daarin heeft de accountant nadrukkelijk een rol. De doelstelling van de rekenkamer is gericht op het bevorderen van de doeltreffendheid, de doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk handelen en de publieke verantwoording daarover.
De rekenkamer is onafhankelijk en ondersteunt door middel van onderzoeken de controlerende taak van de gemeenteraad.

Onderzoeken

Verzoeken voor het verrichten van onderzoeken kunnen gedaan worden door de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en door inwoners van Wageningen. De rekenkamer bepaalt uiteindelijk zelf welke onderzoeken worden uitgevoerd. Onderzoeksrapporten worden met conclusies en aanbevelingen aangeboden aan de gemeenteraad. De raad kan daarover in gesprek gaan met het college van B&W om bijvoorbeeld afspraken te maken over mogelijke en gewenste verbeteringen.
Heeft u suggesties voor onderzoeken? Laat dat dan weten (met een toelichting) aan de secretaris. De rekenkamer weegt af of een onderwerp past binnen de doelstelling en of er voldoende bestuurlijk of maatschappelijk belang is.

Onderzoeksrapporten en raadsbrieven

Jaarverslagen rekenkamer

Archief

Bekijk het archief van rapportages van de rekenkamer.