Privacyverklaring

De gemeente Wageningen en uw privacy

Binnen de gemeente Wageningen wordt gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. De gemeente heeft samen met het Startpunt veel aandacht voor de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens. Het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor het goed uitvoeren van de gemeentelijke wettelijke taken. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat.

In deze tijd gaat ook de gemeente mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. De gemeente is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

De regels voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het privacybeleid waar de gemeente verantwoordelijk voor is, is vastgelegd in de Algemene Verordening Persoonsgegevens en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer.

Op deze pagina vindt u algemene informatie over hoe de gemeente Wageningen omgaat met uw persoonsgegevens. Hieronder vindt u de uitleg over enkele belangrijke begrippen, de uitgangspunten van de gemeente, waarom de gemeente uw gegevens nodig heeft en welke rechten u hebt op het gebied van privacy. Tevens vind u hier het beleid informatieveiligheid en privacy. U kunt hier ook lezen wat u kunt doen als u vragen heeft.

 

Enkele belangrijke begrippen

 • Persoonsgegevens
  Persoonsgegevens zijn alle gegevens die gaan over mensen en waaraan je een mens als individu kunt herkennen. Het gaat hierbij niet alleen om vertrouwelijke gegevens, zoals over iemands gezondheid, maar om ieder gegeven dat te herleiden is tot een bepaald persoon (bijvoorbeeld: naam, adres, geboortedatum). Naast gewone persoonsgegevens kent de wet ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die gaan over gevoelige onderwerpen, zoals etnische achtergrond, politieke voorkeuren of het Burgerservicenummer (BSN).
   
 • Datalekken
  Er is sprake van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van mensen die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. Bijvoorbeeld u ontvangt een brief van de gemeente die eigenlijk voor iemand anders is. Het kan voorkomen dat persoonsgegevens gestolen worden. Bijvoorbeeld door een aanval van hackers op het netwerk. Ook kunnen gegevens op straat komen te liggen door een menselijke of technische fout. In alle gevallen is het belangrijk dat zo snel mogelijk bekend wordt wat de oorzaak en het gevolg is van een datalek.
   
 • Verwerken
  Onder de noemer verwerken valt: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van ter beschikkingstellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens.

 

Uitgangspunten gemeente

De gemeente gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. De gemeente houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

 • Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie
  Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
   
 • Grondslag en doelbinding
  De gemeente zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.
   
 • Dataminimalisatie
  De gemeente verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. De gemeente streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.
   
 • Bewaartermijn
  Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de gemeentelijke taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.
   
 • Integriteit en vertrouwelijkheid
  De gemeente gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt de gemeente voor passende beveiliging van persoonsgegevens.
   
 • Delen met anderen (derden)
  Persoonsgegevens mogen niet zomaar uitgewisseld worden. De gemeente Wageningen zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt de gemeente afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. Tenzij er sprake is van een onveilige situatie voor de inwoner of zijn omgeving zullen gegevens alleen uitgewisseld worden in overleg met de inwoner(s) over wie het gaat. De gemeente Wageningen blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen van uw persoonsgegevens.
   
 • Subsidiariteit
  Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger zoveel mogelijk beperkt.
   
 • Proportionaliteit
  De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot het doel dat de verwerking nastreeft.
   
 • Beveiliging
  De gemeente Wageningen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Denkt u dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben gebruikt? Of heeft u aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@wageningen.nl.

 

Waarom heeft de gemeente Wageningen uw gegevens nodig?

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website, of telefonisch.
Denk aan:

 • naam
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
   

De gemeente heeft deze persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag
 • het afhandelen van uw betaling
 • verzenden van een nieuwsbrief
 • om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • om iets bij u af te leveren
 • als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaanslag.

 

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Dit zijn persoonsgegevens die door de wet extra bescherming krijgen vanwege een grote mogelijkheid op inbreuk op iemands privacy. Bijzondere persoonsgegevens zijn informatie over: godsdienst, politieke voorkeur, seksuele geaardheid, gezondheid, strafrechtelijk verleden en ras.

De gemeente Wageningen heeft de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt in kaart gebracht in het Register van Verwerkingsactiviteiten gemeente Wageningen. In dit register beschrijft de gemeente onder andere welke persoonsgegevens zij verwerkt en voor welke doeleinden zij dit doet.

 

Uw rechten

U heeft als inwoner van de gemeente Wageningen verschillende rechten. Deze rechten worden ook wel de rechten van betrokkenen genoemd, en bestaan uit de volgende rechten:

 • Recht op informatie
  Betrokkenen hebben het recht om aan de gemeente te vragen of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt.
   
 • Inzagerecht
  Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt.
   
 • Correctierecht
  Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij de gemeente om dit te corrigeren.
   
 • Recht van verzet
  Betrokkenen hebben het recht aan de gemeente te vragen om hunpersoonsgegevens niet meer te gebruiken.
   
 • Recht om vergeten te worden
  In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.
   
 • Recht op bezwaar
  Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. De gemeente zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.
   
 • Recht om een klacht in te dienen
  Betrokkenen hebben het recht om een klacht in te dienen als zij vinden dat er niet zorgvuldig is omgegaan met hun gegevens.

 

Indienen van verzoek

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek indienen. Dit verzoek kunt u schriftelijk (per brief) indienen bij de Gemeente Wageningen. Stuur uw brief naar: Gemeente Wageningen, Postbus 1, 6700 AA Wageningen. Als u een klacht heeft kunt u gebruik maken van de klachtenregeling. Deze kunt u hier vinden.

De gemeente heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zal de gemeente laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij de gemeente, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Als u een schriftelijk verzoek indient bij de gemeente dan dient u zich te legitimeren. U dient een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Het identiteitsbewijs dient nog minimaal één maand geldig te zijn. Om uw privacy te beschermen dient u uw pasfoto, nationaliteit en BSN nummer af te schermen.

 

Hebt u een datalek ontdekt?

Hebt u via onze website toegang tot vertrouwelijke gegevens (zoals persoonsgegevens) die niet voor u bestemd zijn? Of zijn er bijvoorbeeld documenten met persoonsgegevens naar u verzonden die een andere persoon betreffen?

 

Functionaris voor de Gegevensbescherming

De gemeente Wageningen heeft twee Functionarissen Gegevensbescherming in dienst om te waarborgen dat de gemeente goed met persoonsgegevens omgaat. Komt u er niet uit met ons of heeft u vragen betreffende uw privacy? Stuur dan een bericht aan onze Functionarissen Gegevensbescherming (Erika Steenbrink en Richard Michel) via FG@wageningen.nl.

 

Beleid informatieveiligheid & privacy

De vraag hoe we onze informatievoorziening willen en kunnen beschermen beschrijven we in dit beleid informatieveiligheid en privacy. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, organisatieonderdelen, objecten, informatiesystemen en gegevens(verzamelingen). Een integraal onderdeel van de Informatieveiligheid is privacy; een bestaand fenomeen, maar in de afgelopen jaren, mede door de digitalisering en brede uitwisseling (ketensamenwerking) van informatie en de AVG veel actueler geworden. Het raakt de persoonlijke levenssfeer van inwoners en vereist een andere houding en invulling van de overheid. Vanuit dit oogpunt is het noodzakelijk een visie op privacy en beleid daarvoor te formuleren, zodat deze gebruikt kan worden als kapstok om de diverse uitvoeringszaken, zoals bijvoorbeeld de regie op eigen gegevens, vorm te geven. Daarbij is het kunnen voldoen aan de AVG leidend.
 

Meer informatie

Wilt u meer algemene informatie over privacy kijk dan op de website van de Autoriteit persoonsgegevens.